wyszukiwanie zaawansowane
1 » POLITYKA PRYWATNOŚCI & RODO2

POLITYKA PRYWATNOŚCI & RODO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy www.e-battery.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym
www.e-battery.pl prowadzony jest przez spółkę AKBA Sp. z o.o. 96-313 Jaktorów-Kolonia ul. Nowowiejskiego 26, wpisaną do KRS, pod numerem KRS 0001069781, NIP 5291850710, o kapitale zakładowym 50.000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: info@akba.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 468564595

Adres do doręczeń: AKBA Sp. z o.o. 96-313 Jaktorów-Kolonia ul. Nowowiejskiego 26
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami.
3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
4. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, i nie są ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a. Konto,
b. umożliwianie Klientom składania Zamówień,
c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
d. Newsletter.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.
2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:
a. w Sklepie Internetowym;
b. pocztą elektroniczną; sklep@akba.pl

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
5. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:
a. potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, albo
b. informacją o braku możliwości przyjęcia oferty w ramach Zamówienia, albo
5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert

IV. REKLAMACJA PRODUKTU
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: AKBA Sp. z o.o.

96-313 Jaktorów-Kolonia ul. Nowowiejskiego 26. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.
5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie.
b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy
na adres: AKBA Sp. z o.o. 96-313 Jaktorów-Kolonia ul. Nowowiejskiego 26
9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji
Zamówienia.
3. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
4. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
6. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VII. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników są zbierane w związku ze składaniem zamówień w Sklepie Internetowym oraz w ramach rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych lub korzystania z formularza kontaktowego. AKBA Sp. z o.o. gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Odbiorcą danych w rozumieniu RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu AKBA Sp. z o.o. jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty którym AKBA Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. partnerzy usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, dostawcy Towarów i części do tych Towarów sprzedawanych przez AKBA Sp. z o.o.

AKBA Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli osoba, której dane dotyczą uprzednio taką zgodę wyraziła; jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez AKBA Sp. z o.o.:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszaw

VIII. POLITYKA COOKIES

1. Wprowadzenie
Nasza strona internetowa, 
www.e-battery.pl(dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez strony zewnętrzne. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

2. Czym są ciasteczka?
Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

3. Czym są skrypty?
Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

4. Co to jest pixel tag?
Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.

5. Ciasteczka


Ciasteczka techniczne lub funkcjonalne Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody.

 

5.2 Ciasteczka statystyczne

Używamy analitycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie ze strony internetowej dla naszych użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskujemy wgląd w korzystanie z naszej witryny. Prosimy o zgodę na umieszczanie analitycznych plików cookie.

 

5.3 Pliki cookies reklamowe

W tej witrynie używamy reklamowych plików cookies, które pozwalają nam uzyskać wgląd w wyniki kampanii. To się dzieje w oparciu o profile, które tworzymy na podstawie twojego zachowania na www.e-battery.pl. Z tymi plikami cookie jesteś, jako odwiedzający stronę, powiązany z unikalnym ID, ale te pliki cookie nie będą profilowały twojego zachowania i zainteresowań do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

 

5.4 Marketingowe / śledzące pliki cookies

Marketingowe / śledzące pliki cookies są plikami cookies (lub innymi formami lokalnego przechowywania) używanymi do stworzenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub śledzenia tego użytkownika na tej lub na kilku witrynach w podobnych celach marketingowych.

Ponieważ te pliki cookie są oznaczone jako śledzące pliki cookie, prosimy o zgodę na ich umieszczenie.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2023 r.
2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl